www.radiohej.com

VÄDER

Stockholm °C
Göteborg °C
Malmö °C
  24.06.2024 Wetter Ostsee

Stadgar

STADGAR FÖR SVENSK-TURKISKA RIKSFÖRBUNDET (STRF)

§1 NAMN
Förbundets namn är Svensk-Turkiska Riksförbundet i Sverige (STRF) eller Isveç Türk Federasyonu (I.T.F). Förbundet har sitt säte i Göteborg.

§2 OMFATTNING OCH UPPGIFTER
Svensk-Turkiska Riksförbundet har till uppgift att i hela landet samla turkiska vuxna, barn och ungdomar till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med förbundets syften och mål.

§3 SYFTE OCH MÅL
Förbundet skall främja en samexistens mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället i en ömsesidig tolerans. Förbundet skall värna om alla människors rätt att fritt utöva och utveckla sin kultur, samt också främja turkiska ungdomars och vuxnas behov av att bevara sin kulturella identitet. Förbundets mål är förverkligandet av de demokratiska fri- och rättigheterna enligt Sveriges Grundlag, samt:

 • att ta fram integrationsfrämjande metoder som underlättar integrationen bland den turkiska gruppen i Sverige
 • att främja barn och ungdomars demokratiska fostran,
 • att främja jämställdhet mellan könen,
 • att främja jämlikhet mellan olika grupper inom samhället,
 • att ge barn, ungdomar och vuxna en meningsfull fritid,
 • att engagera fler ungdomar och vuxna i föreningslivet,
 • att motverka alla former av drogmissbruk, våld, rasism och främlingsfientlighet,
 • att stödja nyanlända att få stöd att komma in i det svenska samhället skapa nätverk bland föreningarna på lokal nivå att verka utan partipolitiska bindningar.

§4 MEDLEM
Medlem är den lokalförening som har anslutit sig till förbundets syften, mål och stadgar samt har betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Medlem som skadar förbundets anseende eller inte rättar sig efter förbundets syften, mål och stadgar kan uteslutas av förbundsstämman.

STRONG>§5 MEDLEMSKAP
Den förening som uppfyller nedanstående krav kan ansöka om medlemskap.

 • Egen styrelse och verksamhet
 • Stadgar
 • Ekonomi
 • Organisationsnummer

§6 ÅRSMÖTE

Mom 1
Förbundets högsta beslutande organ är förbundets årsmöte.

Mom 2
Förbundets ordinarie årsmöte skall hållas varje år före april månads utgång. Kallelse skall bekantgöras minst sex (6) veckor före årsmötet.

Mom 3
Extra årsmöte för förbundet skall avhållas då förbundsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallat eller då minst 1/3 av föreningarna gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra årsmöte skall bekantgöras minst två (2) veckor före årsmötet.

Mom 4

 • Vid förbundets ordinarie årsmöte skall följande behandlas:
 • Val av ordförande att leda förhandlingarna
 • Val av justeringsmän, och rösträknare
 • Val av sekreterare för förhandlingarna
 • Genomgång av röstlängd
 • Anmälan av övriga frågor som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling
 • Fastställande av dagordning
 • Godkännande av årsmötets utlysning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkningar för räkenskapsåret
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 • Beviljande av ansvarsfrihet
 • Förslag från styrelsen (propositioner)
 • Förslag från medlemmar och föreningar (motioner)
 • Val av förbundsordförande för en tid av ett år
 • Val av minst åtta (8) övriga ledamöter och fyra (4) suppleanter
 • Val av två (2) verksamhetsrevisorer och en (1) suppleant
 • Val av valberedning om två (2) ledamöter, varav en (1) sammankallande
 • Fastställande av förbundsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • Övriga frågor som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling.

Mom 5
Valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid förbundets årsmöte. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

Mom 6
Till revisor får inte väljas person som står i beroendeställning till förbundets tjänstemän eller styrelsens ledamöter.

§7 MOTION
Enskild medlem och medlemsföreningar har rätt att lämna in motion till förbundets ordinarie årsmöte. Motion skall lämnas till förbundsstyrelsen minst fyra (4) veckor före årsmötet.

§8 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Mom 1
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när förbundets årsmöte inte är samlad. Förbundsstyrelsen skall bestå av förbundsordförande, och de av förbundets årsmöte valda övriga ledamöter.

Mom 2
Förbundssekreteraren är förbundsstyrelsens sekreterare och verksställande ledamot. Ledamot får inte deltaga i beslut som rör honom/henne personligen.

Mom 3
Förbundsstyrelsen har till uppgift:
att senast fem (5) veckor efter förbundets ordinarie årsmöte hålla   konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre   (3) ledamöter,

 • att verka för god planering, utformning och utbredning av förbundets   verksamhet och stödja föreningar i deras arbete,
 • att verka för utbildning av administrativ personal, att tillsätta   förbundssekreterare och anställa övrig förbundspersonal,
 • att förvalta förbundets egendom och ansöka om statsbidrag och andra för   förbundet aktuella bidrag, att samla föreningarna till diskussion och   information om verksamheten,
 • att hålla god kontakt med samverkande organisationer att kalla   föreningsstyrelserna till sammanträde då förhållandena så kräver,
 • att hålla sig informerad om föreningarnas verksamhet och ekonomi och att   därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i   övrigt vidtaga de åtgärder som kan vara nödvändiga. Förbundsstyrelsens   granskningsverksamhet och ingripande utföres av förbundssekreteraren och   den eller de personer styrelsen finner lämpade därtill,
 • att vid behov ingripa i föreningars verksamhet och om så fordras utse   interimstyrelse att tillvarata medlemmarnas intresse gentemot myndigheter   och andra organisationer i samverkan med övriga tänkbara   samarbetsorganisationer.

§9 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår. De av förbundets årsmöte valda revisorerna skall granska förbundets verksamhet och förvaltning. Revision skall ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Svensk-Turkiska Riksförbundet och i övrigt följa god revisionssed.

§10 RÖSTRÄTT
Vid alla röstningar inom Svensk-Turkiska Riksförbundet har varje närvarande röstberätigad en röst. Vid lika röstetal har röstberättigad mötesordförande utslagsröst utom vid personval. Då skall frågan avgöras genom lottning. Vid votering skall personval avgöras genom sluten omröstning varvid valsedel skall upptaga lika många namn som valet avser.
Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Föreningarnas rösträtt till förbundsårsmötet bestäms på följande sätt:

 • 10-100 ..........Föreningsmedlemmar....2 delegater
 • 101-200 ........Föreningsmedlemmar....3 delegater
 • 201-300 ........Föreningsmedlemmar....4 delegater
 • 301-400 ........Föreningsmedlemmar....5 delegater
 • 401-500 ........Föreningsmedlemmar....6 delegater
 • 501-600 ........Föreningsmedlemmar....7 delegater
 • 601-700 ........Föreningsmedlemmar....8 delegater
 • 701-800 ........Föreningsmedlemmar....9 delegater
 • 801- .............Föreningsmedlemmar...10 delegater

§11 STADGAR
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets årsmöte med 2/3 majoritet. Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande eller i sista hand till förbundets årsmöte.

§12 UPPLÖSNING
Upplösning av förbundet kan inte ske så länge minst 1/3 av föreningarna önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas alla tillgångar till annan ideell organisation enligt förbundets senaste årsmötesbeslut.

Dela med andra

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
e-max.it: your social media marketing partner

Senaste Aktivitet

İsveç kurumlarında, Türk Sivil Toplum Örgütleri'ne karşı yürütülen karalama kampanyasına cevabımızdır. STRF,Mahkeme Kararlarını uygulamamakta ısrar eden...

Aktuella evenemang

Moğollar konseri ve Eğlence 21/12 Södra Teatern!!! Anadolu Rock...
KÜCÜK BIR ÖYKÜ BU/EN LITEN BERÄTTELSE Datum : Måndag 22 december kl 19 ...
  Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak...

ANVÄNDARE